BOMBERO DE EMPRESA
     
imagen
 
BOMBERO DE EMPRESA | | NOTICIAS| NORMATIVA BASICA | FORMACION | ENLACES
 
BOMBERO DE EMPRESA
   
 
NUESTRA PROFESION
El bomber d'empresa és la persona que té una habilitació expedida per l'Escola de Bombers de Catalunya que l'acredita com a tal i que exerceix funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments a l'empresa de la qual depèn.
Correspon al bomber d'empresa exercir dins l'àmbit de la seva empresa les següents funcions:
a) Extingir els incendis que es produeixin.
b) Actuar amb la finalitat de minimitzar els danys tant personals com materials i de conformitat, si escau, amb el corresponent pla d'autoprotecció, en situacions d'emergència o de qualsevol sinistre.
c) Adoptar les mesures de prevenció de riscs d'incendi o explosió i d'actuació davant situacions d'emergència, de conformitat amb els corresponents plans d'autoprotecció, si s'escau.
d) Participar, si s'escau, en la formació del personal de l'empresa, amb la impartició d'instruccions bàsiques de prevenció i primera actuació dels principals riscs.
e) Controlar el funcionament de les instal·lacions manuals i automàtiques de protecció i seguretat.
f) Participar en l'organització de seguretat interna i col·laborar en la forma establerta amb les forces i cossos de seguretat a l'interfase i emergències exteriors.
g) Emetre informes, si escau, sobre els danys produïts o que es puguin produir i efectuar propostes de millora.
h) Totes les altres que li encomanin els responsables superiors i li puguin correspondre d'acord amb la legislació vigent.
L'exercici de les funcions de bomber d'empresa no es pot compatibilitzar amb la condició de membre en situació de servei actiu del cos de bombers de la Generalitat o dels cossos de bombers de les entitats locals.
imagen
escribenos a:
bomberosdeempresa@galeon.com
pulsando encima